Latel - облачная телефония для бизнеса
ОФЕРТА
ПРЕАМБУЛА Ця оферта є пропозицією укласти електронний договір відповідно до Закону України "Про електронну комерцію" (далі - Договір) між виконавцем послуг ФОП Ангел Наталія Миколаївна ( 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова, 25, кв. 159) (далі - Оператор) та особою, яка замовляє та отримує послуги (далі - Абонент).
Електронний договір вважається укладеним після введення Абонентом усіх необхідних даних щодо себе у реєстраційній формі, ознайомлення з офертою, Тарифами та Правилами користування послугами Latel та підтвердження прийняття пропозиції (акцепту) в особистому кабінеті Абонента.
Після укладення Договору Оператор повідомляє Абонента про присвоєний Договору номер.
Оператор надсилає Абоненту поштою Договір у письмовому вигляді в разі надходження від Абонента запиту за допомогою телефонного зв'язку через менеждера Оператора.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Оператор надає Абоненту послуги з підключення, налаштування та обслуговування віртуальної відомчої (офісної) автоматичної телефонної станції (АТС), послуги доступу до програмних продуктів Оператора (Callback, Call Tracking, CRM, чат та інші програмні продукти, доступ до яких надає чи надаватиме Оператор) (далі – Послуги), а Абонент зобов'язується прийняти і оплатити замовлені послуги на умовах та в порядку, передбачених Договором.
1.2. Абонент самостійно обирає перелік послуг та тарифні плани із тих, які пропонуються на сайтi, або через менеджера Оператора.
1.3. Детальний перелік, якість та вартість Послуг, підключення та товар (обладнання) визначено «Тарифами». Загальні умови і порядок підключення та надання послуг встановлюються «Правилами користування послугами «Latel» (далі – Правила). Вказані документи є невід'ємними частинами цього Договору. Прийняттям оферти Абонент підтверджує, що ознайомлений з «Тарифами» та Правилами і повністю погоджується з ними.

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ
2.1. Розрахунки за надані Послуги здійснюються згідно обираних Абонентом переліку послуг та тарифних планів.
2.2. Абонент здійснює оплату Послуг за електронними рахунками, що надсилаються Оператором в порядку, визначеному Договором та Правилами.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Оператор зобов'язується надавати Абоненту Послуги на умовах, передбачених цим Договором, Правилами та Тарифами, а також консультувати Абонента з приводу Послуг, що надаються.
3.2. Абонент має право на зміну обсягу Послуг, що надаються в порядку, передбаченому Правилами.
3.3. Абонент зобов'язується користуватись послугами у повній відповідності до умов Договору та Правил, в т.ч. не використовувати послуги для мети або у спосіб, що суперечать вимогам законодавства, нормам Договору та/або Правил, не передавати послугу третім особам, без погодження з Оператором не вчиняти дій, що можуть вплинути на надання Послуг Оператором.
3.4. У випадку замовлення Абонентом Послуги, пов'язаної із записом телефонних розмов, або наявності такої послуги у тарифному плані, Абонент автоматично погоджується і бере на себе відповідальність повідомити(-ляти) всіх осіб, що розмовляють у телефонній системі Абонента, і згідно з вимогами чинного законодавства отримати(-увати) їхню згоду на запис розмови(-ов).
3.5. Оператор та Абонент мають інші права та обов'язки, передбачені Договором, Правилами та законодавчими актами.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору та Правил Сторони несуть відповідальність згідно Договору, Правил та чинного законодавства України.

5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття Абонентом офрети (акцепту) і діє до припинення на підставах та у порядку, передбаченому Договором та Правилами.
5.2. Кожна із Сторін при відсутності заборгованостей та/або прострочень за Договором має право припинити дію Договору, попередивши про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання Договору.
5.3. При зміні реквізитів Сторона повинна повідомити про це іншу Сторону на протязі 5 робочих днів.
5.4. Прийняттям офрети (акцептом) Абонент підтверджує, що він надає згоду на обробку його персональних даних та повідомлений про внесення його даних до бази даних Оператора «Контрагенти».